تجلیل از مادر سردار شهید حسن زفاک در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان