برگزاری مسابقات استانی تیراندازی با کمان "جام ثمر" در شهرستان اردکان