حضور بسیجیان پایگاه مقاومت شهید زفاک شرکت روغن کنجد ثمر در مراسم غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای شهرستان اردكان