بازدید مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع شهرستان اردکان از شرکت روغن کنجد ثمر