رونمایی از لیبل هوبره سیاه کوه در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان