بازدید دانش آموزان دبستان میرمحمدی(شاهد)(پایه دوم) از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان