دوره آموزش ایمنی عمومی در شرکت روغن کنجد ثمر اردکان برگزار شد