بازدید دانش آموزان دبستان فردوس از شرکت روغن کنجد ثمر اردکان