همایش کشوری تغذیه و سرطان با حمایت روغن کنجد ثمر

همایش کشوری تغذیه و سرطان با حمایت روغن کنجد ثمر

     محور اصلی: نقش غذا و تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان
    فرهنگ سازی تغذیه و سرطان
    نقش تولید(کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری) در پیشگیری از سرطان
    طب سنتی و سرطان
    نقش رسانه ها، تبلیغات و سرطان
    سبک زندگی و سرطان
    تغذیه درمانی در سرطان
    موازین اخلاقی در تولید، توزیع و نظارت بر غذا و سرطان
    نقش صنایع در پیشگیری از سرطان
    مواد مغذی و سرطان
    برهمکنش دارو و غذا و سرطان

 تاریخ : پنج شنبه 30 بهمن 1393     تعداد بازدید : 1017